Golf pomáhá
Rezervace TeeTime Rezervace TeeTime

OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ GCW NA RANY 2022
Welten - Báč Báč,

Zahájení: 13.08.2022 08:00

Počet dní: 2 dnů

Pořadatel: nevyplněno


Podmínky

Hráč musí spĺňať štatút amatérskeho golfistu, byť členom jedného z klubov SKGA, prípadne inej národnej golfovej federácie. Hráč pri prezentácii predloží členský preukaz SKGA. Hráči inej národnej federácie predložia členskú kartu. Prípadné využitie golfového autíčka na hru len po predložení lekárskeho potvrdenia a schválení súťažným výborom. Maximálny počet účastníkov je 120 (80 mužov a 40 žien). Súťažný výbor môže pomer upraviť na základe HI prihlásených hráčov a prihlášok. V prípade vyššieho záujmu účastníkov turnaja budú uprednostnení hráči s nižším HI. Súťažný výbor si vyhradzuje právo upraviť vo výnimočných prípadoch tieto kritériá.

Popis:

Hrá sa súťaž jednotlivcov na rany bez vyrovnania na dve 18 jamkové súťažné kolá (36 jamiek). Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A Limited, doplnených podľa miestnych pravidiel. Podľa stavu ihriska môže Súťažný výbor v deň kola zmeniť počet hraných jamiek. Súťažný výbor schvaľuje použitie elektronických pomôcok výhradne za účelom merania vzdialenosti. Použitie prístroja nesmie narušiť plynulosť hry hráča používajúceho takúto pomôcku, ani tempo hry celej skupiny. Použitie prístroja s dispozičnými funkciami na meranie iných parametrov ako je vzdialenosť, ktoré by mohli hráča ovplyvniť pri spôsobe hry alebo výbere palice (vlhkosť vzduchu, nadmorská výška, sklon svahu, rýchlosť a smer vetra, atď.), sa trestá diskvalifikáciou. Bez ohľadu na to či počas súťažného kola hráč tieto funkcie využije alebo nie. Počas súťažného kola je dovolené používať mobilný telefón za podmienky, že hráč, alebo jeho nosič nesmie žiadnou funkciou mobilného telefónu rušiť svojich spoluhráčov, a ani iných hráčov počas hry. V prípade, že po prvom upozornení rozhodcom dôjde k opakovanému rušeniu hráčov pri hre, Súťažný výbor to bude považovať za hrubé porušenie etikety a môže udeliť trest diskvalifikácie podľa Pravidla 1.2a. Telefonovanie v prípade ochrany ľudského zdravia alebo života sa neposudzuje v zmysle nariadenia o používaní mobilných telefónov.

Přihlášení:

Prostredníctvom servera SKGA.

Vítězství:

Prvé 3 miesta v kategóriach Open, Welten-muži/senirori, Welten-ženy/seniorky. 1. miesto v kategórií Stableford netto. V prípade, že sa do kategórie prihlási 5 hráčov a menej, Súťažný výbor si vyhradzuje právo kategórie zlúčiť. Víťazi získavajú titul Majster GC WELTEN v hre na rany pre príslušný rok. O majstra GC WELTEN môže bojovať iba domovský člen GC WELTEN.

Ceny:

Kategória Open: 1. miesto - 30 % zľava na základné ročné fee 2022, trofej. 2. a 3. miesto - trofeje. Kategória Welten-muži: 1. miesto - 50 % zľava na základné ročné fee 2022, celoročné vyhradené parkovacie miesto, trofej. 2. a 3. miesto trofeje. Kategória Welten-ženy: 1. miesto - 50 % zľava na základné ročné fee 2022, celoročné vyhradené parkovacie miesto, trofej. 2. a 3. miesto trofej. Kategória Welten-muži seniori: 1. miesto - 50 % zľava na základné ročné fee 2022, trofej. 2. a 3. miesto trofeje. Kategória Welten-ženy seniorky: 1. miesto - 50 % zľava na základné ročné fee 2022, trofej. 2. a 3. miesto trofej. Kategória Stableford netto: 1. miesto - víkendový pobyt pre dve osoby v Residence Hotel & Club Donovaly, 2. a 3. miesto vecné ceny.

Úhrada nákladů:

Na recepcii klubu.

Poplatky:

Štartovné 120€ na 2 dni. Členovia s ročným hracím fee platia iba štartovné 40€ na dva dni. Účastníci musia zaplatiť poplatok na dva dni v prvý hrací deň.

Stravování

Pitný režim a obed po hre.

Kategorie

A. Welten - muži

B. Welten - ženy

C. Open

D. Welten - muži - seniori

E. Welten - ženy - seniorky

F. Open - seniori

Stableford netto

Kolo č.1

YELLOW 50 - 100 let

BLUE 0 - 49 let

RED 50 - 100 let

WHITE 0 - 49 let

Kolo č.2

BLUE 0 - 49 let

WHITE 0 - 49 let

YELLOW 50 - 100 let

RED 50 - 100 let

Přílohy

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1. Základní ustanovení
1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je TeeTime SE, IČO: 24236381, se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 840 (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4 - Nusle
e-mail: teetime@teetime.cz

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu:
- jméno a příjmení,
- e-mail,
- telefon,
- fotografie,
- datum narození.

1.5. Správce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění smlouvy.


2.2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod, účel a doba zpracování osobních údajů
3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- Plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Zpracování je nezbytné za účelem plnění smlouvy nebo za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Vedení účetnictví – zákonná povinnost
Správce zpracovává osobní údaje zákazníka (fakturační údaje uvedené na faktuře), které nezbytně potřebuje, aby vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu povinnosti uchovat daňové a účetní doklady podle příslušných právních předpisů.

Právním důvodem ke zpracování osobních údajů za tímto účelem je článek 6 odstavce 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy.

Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit na základě:

  • Oprávněného zájmu správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Osobní údaje (jméno, příjmení a e-mail) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky.

  • Souhlasu se zpracováním fotografií a audiovizuálních záznamů

podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat.

  • Souhlasu se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu

(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3.3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
4.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování internetového obchodu a další služby v souvislosti s provozováním platformy,
- zajišťující marketingové služby,
- zajišťující účetní služby,
- zajišťující vedení agendy a evidence hráčů, zpracování přihlášek na turnaje, tvorby žebříčků apod.

4.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Práva zákazníka
5.1. Za podmínek stanovených v GDPR mají zákazníci:

- Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
Na základně vyzvání ze strany zákazníka správce doloží, jaké osobní údaje zákazníka zpracovává a proč.

- Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
Pokud u zákazníka dojde ke změně nebo shledá své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, má právo požadovat změnu, opravu či doplnění svých osobních údajů.

- Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
Dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Na žádost správce vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů, nebude-li mít zákonnou povinnost osobní údaje zpracovávat (např. pro potřeby evidence vystavených daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem).

- Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
Pokud se zákazník domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, nebo že provádí zpracování nezákonně, může využít tohoto práva. V tom případě správce bez odkladu omezí zpracování do doby vyřešení námitky. Omezit lze rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

- Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
Zákazník má rovněž právo na přenos zpracovávaných informací ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.

- Právo odvolat souhlas se zpracováním
A to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I bod 1 těchto podmínek.

5.2. Dále mají zákazníci právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívají, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů. (adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 125, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz)

6. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
6.1. Odběr obchodních sdělení lze ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.


7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.


7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, zejména zabezpečení hesly, antivirovými programy, šifrováním, pravidelnými zálohami a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uložením do uzamykatelné skříně, apod.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Registrací na webové stránce teetime.cz nebo v aplikaci TeeTime potvrzuje zákazník, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.


8.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021.

 

Sdílet

TeeTime network

Buďte s námi v kontaktu a mějte přehled
o novinkách a akcích.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Exkluzivní nabídky přímo do inboxu!

Loading...

Hotline TeeTime
Jsme Vám k dispozici!

Pondělí - Neděle: 8:00 - 20:00

+420 245 007 156

teetime@teetime.cz

další kontakty

Vyzkoušejte mobilní aplikaci TeeTime

Rezervujte si hru snadno a rychle odkudkoliv! Stáhněte si naši aplikaci ještě dnes!

Aplikace TeeTime vám přináší řadu výhod, které budete mít stále při ruce ve svém smartphonu!

„Úspěchy na golfovém hřišti nejsou důležité. Důležitá je slušnost a poctivost.“

-Tiger Woods

2517_galerie4.png 2517_galerie5.png 2517_galerie2.png 2517_galerie.png 2517_galerie3.png

Abychom dosáhli ještě lepšího odpalu, rádi bychom pracovali s cookies.   Více informací