Loading...

Obchodní podmínky online prodeje TeeTime SE

Obchodní podmínky online prodeje TeeTime SE

obchodní společnosti TeeTime SE
se sídlem Štětkova 1638/18, PSČ: 140 00 Praha 4 - Nusle
identifikační číslo: 24236381
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl H, vložka 840
pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.teetime.cz
e-mail: teetime@teetime.cz
telefon:


1.    Úvodní ustanovení


1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24236381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl H, vložka 840 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.teetime.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nebo službu od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží nebo služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6.    Službou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zakoupení vstupu na golfové hřiště v ČR a SK, jejíž provozovatelem je třetí strana, a to s určením přesného data a časového úseku (tzv. tee-time).


2.    Uživatelský účet

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Za účelem registrace jsou po kupujícím požadovány následující údaje o kupujícím: (i) název federace, jíž je členem; (ii) členské číslo; (iii) datum narození. Po ověření správnosti údajů proběhne registrace uživatele. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží nebo služby (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží nebo služby též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.    Po založení uživatelského účtu má kupující možnost na uživatelský účet vložit peněžitou částku („Kredit“). Vklad na Kredit se provádí bezhotovostně platební kartou přes platební bránu. Kupující má možnost se o výši Kreditu informovat prostřednictvím uživatelského účtu.
2.3.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží nebo služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží nebo služby jsou prodávajícím považovány za správné.
2.4.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.5.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.6.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 18 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.7.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3.    Uzavření kupní smlouvy


3.1.    Vzhledem k tomu, že kupujícím je spotřebitel, je návrhem na uzavření smlouvy – nabídkou, umístění nabízeného zboží služby na webových stránkách prodávajícího. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (objednávka) stisknutím tlačítka „objednávka zavazující k plnění“.
3.2.    Kupující je před uzavřením smlouvy seznámen s těmito obchodními podmínkami, Zásadami ochrany osobních údajů a Všeobecnými obchodními podmínkami Věrnostního programu TeeTime SE. Podmínkou uzavření smlouvy je bezpodmínečné přijetí znění těchto obchodních podmínek ze strany kupujícího, se kterými se měl možnost seznámit, a závazek tyto obchodní podmínky dodržovat. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy včetně příloh k obchodním podmínkám. V případě jakéhokoli rozporu má přednost znění kupní smlouvy před zněním obchodních podmínek.
3.3.    Prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí této objednávky. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Kupující není oprávněn v objednávce měnit podmínky nabídky prodávajícího, byť by se jednalo o nepodstatné změny.
3.4.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží nebo službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží nebo služeb; vzhledem k charakteru prodávaného zboží nebo služeb a nemožnosti jejich vrácení, nejsou v těchto obchodních podmínkách uvedeny náklady za navrácení zboží nebo služeb prodávajícímu. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.5.    Informace o ceně a zboží nebo službách uvedených prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby, např. když bude uvedená cena zboží nebo služby sjednána chybná a nesprávná a bude se výrazně odlišovat od ceny srovnatelných služeb. O této skutečnosti bude prodávající obratem informovat kupujícího.
3.6.    Vzhledem k charakteru prodávané služby neobsahuje webové rozhraní obchodu informace o nákladech spojených s balením a dodáním, neboť takové náklady nevznikají. Informace o takových nákladech jsou uvedeny u zboží.
3.7.    Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, v této fázi je kupujícímu dán prostor ke zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky.
3.8.    Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.9.    Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.10.    Prodávající si vyhrazuje právo neposkytnout objednanou službu v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. O této skutečnosti prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu vyrozumí. Kupujícímu nevznikají žádné právní nároky ani právo z náhrady škody vůči prodávajícímu v případě nedostatku volných termínů nebo za situace, kdy služby nejsou k dispozici.
3.11.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.12.    Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že mu byly prodávajícím na jeho webové stránce a v těchto obchodních podmínkách poskytnuty veškeré povinné informace a sdělení dle ust. §1811 až §1820 občanského zákoníku.


4.    Cena služeb a platební podmínky


4.1.    Cenu zboží nebo služeb může kupující uhradit prodávajícímu pouze bezhotovostně platební kartou přes platební bránu při objednání zboží nebo služby, v případě objednání služby vždy před samotným poskytnutím služby. Cenu zboží nebo služby lze taktéž uhradit z Kreditu.
4.2.    Případné slevy z ceny zboží nebo služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.3.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží nebo zboží nebo služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zasláním faktury na elektronickou adresu kupujícího.


5.    Odstoupení od kupní smlouvy


5.1.    Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže jako spotřebitel odstoupit od smlouvy:
a.    o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b.    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c.    o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d.    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e.    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f.    o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g.    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
h.    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i.    o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j.    o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k.    uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l.    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
5.2.    Prodávající informuje kupujícího, že jím nabízené služby, na které se vztahují tyto obchodní podmínky, spadají pod ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku a tedy, že kupující není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5.3.    V případě koupě zboží činí lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dnů ode dne převzetí zboží, nebo ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí.
5.4.    Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
5.5.    Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
5.6.    Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.7.    Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
5.8.    Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
5.9.    Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.10.    Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.11.    Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.


6.    Práva z vadného plnění


6.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a vzhledem k tomu, že kupující je spotřebitelem a prodávající podnikatelem, tak i ust. § 2161 až 2174 občanského zákoníku), a to v tom rozsahu, v jakém to odpovídá charakteru zboží nebo služby, která je předmětem prodeje.
6.2.    Prodávající prohlašuje, že:
a.    zboží nebo služby mají vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby a na základě reklamy jimi prováděné,
b.    se zboží nebo služby hodí k účelu, který pro jejich použití prodávající uvádí nebo ke kterému se služby tohoto druhu obvykle využívá,
c.    zboží nebo služby odpovídají svým rozsahem a kvalitou popisu v době prodeje.
d.    zboží nebo služby vyhovují požadavkům právních předpisů.
6.3.    Vzhledem k charakteru služby (§ 2167 písm. d) občanského zákoníku) nemá kupující práva z vady ve smyslu ust. § 2165 občanského zákoníku.
6.4.    Má-li zboží nebo služba vadu, může kupující požadovat poskytnutí nového zboží nebo služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti služby, může kupující požadovat jen nahrazení součásti služby; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. V případě zboží má kupující právo na opravu, právo na opravu služby kupující s ohledem na její charakter nemá.
6.5.    Kupující nemá – s ohledem na charakter poskytované služby práva dle ust. §2169 odst. 2 občanského zákoníku.
6.6.    Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na poskytnutí nového (náhradního) zboží nebo služby bez vad, na výměnu součásti zboží nebo služby, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové (náhradní) zboží nebo službu bez vad, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže.
6.7.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před čerpáním služby věděl, že zboží nebo služba má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
6.8.    Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo elektronicky přes e-mailovou adresu teetime@teetime.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci týkající se zboží nebo na čerpání služeb.
6.9.    Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.
6.10.    Kupující je v případě reklamace povinen prokázat nákup zboží nebo služby.
6.11.    Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodnou-li se strany písemně na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
6.12.    U oprávněné reklamace náleží kupujícím úhrada nezbytně nutných nákladů.


7.    Storno


7.1.    Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace hracího času učiněné mezi kupujícím jako objednatelem golfové hry, provozovatelem hřiště a prodávajícím jako poskytovatelem rezervační služby. Storno poplatek se počítá z celkové výše uhrazené ceny. Storno poplatek představuje náhradu nákladů vzniklých provozovateli a poskytovateli služby za předem hrazené rezervace.
7.2.    Objednatel bere na vědomí, že storno poplatek je smluvní pokutou za vypovězení smlouvy a nákladu uhrazeného hracího fee, kterou svou závaznou rezervací uzavřel.
7.3.    V případě předčasného ukončení hry ze strany kupujícího bez zavinění provozovatele, není provozovatel prostřednictvím prodávajícího povinen vrátit kupujícímu zaplacenou cenu hracího fee ani z části. Kupující bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušené předem hrazené hry ze strany objednatele představuje nárok provozovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku
7.4.    Kupující, který si zakoupí službu na webové stránce kupujícího TeeTime.cz nebo v mobilní aplikaci TeeTime, uhradí cenu (hrací fee), může svou hru zrušit za následující podmínek:
7.5.    Storno poplatky
a.    V případě zrušení předem hrazené rezervace kupujícím ve lhůtě do 24 hodin před plánovaným čerpáním služby, zavazuje se provozovatel hřiště prostřednictvím prodávajícího jako provozovatele služby nepožadovat po kupujícím žádný storno poplatek. Uhrazený poplatek za službu bude vrácen v plné výši kupujícímu.
b.    Dojde-li ke zrušení předem hrazené rezervace kupujícím ve lhůtě kratší než 23-12 hodin od plánovaným čerpáním služby, je provozovatel hřiště prostřednictvím prodávajícího jako poskytovatele služby oprávněn požadovat po kupujícím storno poplatek ve výši 30% z ceny uhrazené prostřednictvím platební brány prodávajícího.
c.    Dojde-li ke zrušení předem hrazené rezervace kupujícím ve lhůtě 11 a méně hodin před plánovaným čerpáním služby, je provozovatel hřiště prostřednictvím prodávajícího oprávněn požadovat po kupujícím storno poplatek ve výši 100 % z ceny rezervovaných služeb.
d.    Splatnost storno poplatku se řídí splatností zrušených rezervovaných služeb.
e.    V případě výjimečných situací může provozovatel hřiště prostřednictvím prodávajícího od storno poplatku či nároku na náhradu škody zcela či částečně ustoupit, rozhodnout o tomto přísluší provozovateli hřiště. 
f.    Ze závažných důvodů může provozovatel hřiště souhlasit se změnou rezervovaného termínu bez nároku na zaplacení storno poplatku, o tomto rozhoduje provozovatel hřiště.
g.    Výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny rezervovaných a předem hrazených služeb a dalších služeb objednaných objednatelem, a to včetně příplatků, poplatků a daně z přidané hodnoty.


8.    Další práva a povinnosti smluvních stran


8.1.    Kupující nabývá oprávnění k čerpání služby zaplacením celé kupní ceny takových služeb.
8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy teetime@teetime.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4.    V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou dle bodu 7.8 obchodních podmínek, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.5.    Prodávající je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


9.    Ochrana osobních údajů


9.1.    Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde https://www.teetime.cz/zasady-ochrany-a-zpracovani-osobnich-udaju


10.    Doručování


10.1.    Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
10.2.    Náklady na doručení nese kupující.
10.3.    Způsob doručení je uveden na webové stránce prodávajícího.


11.    Závěrečná ustanovení


11.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
11.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.4.    Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
11.5.    Kontaktní údaje prodávajícího:
Adresa pro doručování: Štětkova 1638/18, Praha 4 - Nusle, 140 00
Adresa elektronické pošty: teetime@teetime.cz
Telefon: +420 606 677 894


V Praze dne 11. 6. 2015

PŘÍLOHA č. 1
VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Odstoupení od smlouvy
Adresát:

TeeTime SE
se sídlem Štětkova 1638/18, PSČ: 140 00 Praha 4 – Nusle
adresa elektronické pošty: teetime@teetime.cz
identifikační číslo: 24236381
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl H, vložka 840

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy týkající se následujícího zboží:
_________________________________________________________________________________.


Číslo objednávky    __________________
Datum objednání    __________________
Požaduji vrátit finanční prostředky na účet číslo: ___________________ (nehodící se škrtněte)

Jméno a příjmení Objednatele
_________________________________________
Adresa Objednatele
_________________________________________Datum __________________

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00
Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Společnost

TeeTime SE

IČO: 24236381
se sídlem
Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 840

© 2024 - TeeTime SE - Golfový portál, všechna práva vyhrazena

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00, Praha 2. Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Abychom dosáhli ještě lepšího odpalu, rádi bychom pracovali s cookies.   Více informací