Loading...

ART ECON STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR DRUŽSTEV A JEDNOTLIVCŮ 2023

ART ECON STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR DRUŽSTEV A JEDNOTLIVCŮ 2023

Praha - Česká republika

Popis turnaje

Mistrovství je určeno pro tříčlenná družstva. Od roku 2021 mohou startovat za svou školu i jednotlivci tzv. Individuální soutěži. Družstvo musí být minimálně dvoučlenné. Minimálně dva studenti jednoho družstva musí být z reprezentované školy a musí mít platný a tzv. aktivní HCP. Všichni členové družstva musí být žáky střední školy v denním studiu, nebo osmiletého gymnázia nebo druhého stupně základních škol. Zahraniční účastníci musí prokázat správnost HCP certifikátem potvrzeným jejich domovským klubem nebo federací či přístupem na server své federace aj. Střední školou se rozumí kromě výše uvedených i střední odborná učiliště a obdobné instituce se žáky v odpovídajícím věku minimálně 10, maximálně 19 let v roce konání soutěže. V soutěži mohou startovat i profesionálové za předpokladu splnění výše uvedených kritérií. Do hlavní soutěže bude přijato 35 družstev podle níže uvedených kritérií. A maximálně 30 jednotlivců pro individuální soutěž dle HCP ke dni uzávěrky. Kromě toho má Soutěžní výbor právo (avšak nikoli povinnost) přidělit nejvýše tři divoké karty nad tento počet. V hlavní soutěži tak může startovat maximálně 38 družstev. V okamžiku uzávěrky přihlášek bude vytvořeno pořadí družstev podle průměrného HCP jejich hráčů k datu uzávěrky přihlášky. Automaticky budou přijata družstva na 1. až 32. místě takovéhoto pořadí a dále případně udělené divoké karty. Pokud tímto postupem zbude méně družstev než tři, jsou přijata také, jinak musí zbylá družstva v týdnu před hlavní soutěží absolvovat kvalifikaci o tři místa v hlavní soutěži. Kvalifikace se hraje stejným systémem jako hlavní soutěž. Seznam týmů, které budou muset projít kvalifikací, bude vyvěšen na webu a zaslán na e-mail uvedený v přihlášce družstev, kterých se to týká.

Zahájení: 25.09.2023 09:00

Počet dní: 1 den

Pořadatel: nevyplněno


Startovní listina


Podmínky

Hlavní soutěž se hraje na 18 jamek systémem na rány bez vyrovnání se dvěma nejlepšími započítávanými výsledky pro družstvo na každé jamce. V případě shodného výsledku dvou nebo více družstev se o prvním místě rozhodne v play-off hraném jako „Náhlá smrt“. Každé družstvo reprezentuje jeden hráč nominovaný kapitánem. Pořadí hraných jamek pro play-off: 18 a případně znovu do rozhodnutí. Individuální soutěž s důrazem na reprezentaci školy se hraje na rány jednotlivců. Členové družstev se účastní automaticky, odevzdají-li skórkartu s platným skóre na rány. 7:00 - Registrace družstev a snídaně, zveřejnění startovní listiny a příprava na hru 8:15 - Povinný slavnostní nástup družstev 8:45 - Hromadná fotografie 8:55 - Slavnostní odpal Patrona akce 9:00 - Start hlavní soutěže ze dvou odpališť 10:00 - Doprovodné programy a turnaj Partnerů 17:00 - Očekávaný čas vyhlášení výsledků

Přihlášení

Uzávěrka přihlášek je předsunuta před dnem konání akce z technických důvodů. Pozdější přihlášení není možné. Vyplněnou přihlášku, která je v příloze zasílejte na emailovou adresu turnaj@ingolf.cz. Dotazy jen mailem tamtéž.

Ceny

Putovní pohár, poháry, věcné ceny splňující Pravidla amatérského statusu

Poplatky

3 600,- Kč za jedno školní družstvo. 1 500,- jednotlivec

Stravování

Pro každého hráče je v ceně startovného snídaně, svačina do hry a balená voda, oběd výběrem z možností při registraci.

Kategorie

Středoškoláci

Hosté

Kolo č.1

RED 0 - 100 let

YELLOW 0 - 100 let

YELLOW 0 - 100 let

Loading...

Seznam přihlášených

Přílohy

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1. Základní ustanovení
1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je TeeTime SE, IČO: 24236381, se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 840 (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4 - Nusle
e-mail: teetime@teetime.cz

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu:
- jméno a příjmení,
- e-mail,
- telefon,
- fotografie,
- datum narození.

1.5. Správce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění smlouvy.


2.2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod, účel a doba zpracování osobních údajů
3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- Plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Zpracování je nezbytné za účelem plnění smlouvy nebo za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Vedení účetnictví – zákonná povinnost
Správce zpracovává osobní údaje zákazníka (fakturační údaje uvedené na faktuře), které nezbytně potřebuje, aby vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu povinnosti uchovat daňové a účetní doklady podle příslušných právních předpisů.

Právním důvodem ke zpracování osobních údajů za tímto účelem je článek 6 odstavce 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy.

Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit na základě:

  • Oprávněného zájmu správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Osobní údaje (jméno, příjmení a e-mail) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky.

  • Souhlasu se zpracováním fotografií a audiovizuálních záznamů

podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat.

  • Souhlasu se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu

(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3.3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
4.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování internetového obchodu a další služby v souvislosti s provozováním platformy,
- zajišťující marketingové služby,
- zajišťující účetní služby,
- zajišťující vedení agendy a evidence hráčů, zpracování přihlášek na turnaje, tvorby žebříčků apod.

4.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Práva zákazníka
5.1. Za podmínek stanovených v GDPR mají zákazníci:

- Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
Na základně vyzvání ze strany zákazníka správce doloží, jaké osobní údaje zákazníka zpracovává a proč.

- Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
Pokud u zákazníka dojde ke změně nebo shledá své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, má právo požadovat změnu, opravu či doplnění svých osobních údajů.

- Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
Dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Na žádost správce vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů, nebude-li mít zákonnou povinnost osobní údaje zpracovávat (např. pro potřeby evidence vystavených daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem).

- Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
Pokud se zákazník domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, nebo že provádí zpracování nezákonně, může využít tohoto práva. V tom případě správce bez odkladu omezí zpracování do doby vyřešení námitky. Omezit lze rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

- Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
Zákazník má rovněž právo na přenos zpracovávaných informací ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.

- Právo odvolat souhlas se zpracováním
A to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I bod 1 těchto podmínek.

5.2. Dále mají zákazníci právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívají, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů. (adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 125, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz)

6. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
6.1. Odběr obchodních sdělení lze ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.


7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.


7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, zejména zabezpečení hesly, antivirovými programy, šifrováním, pravidelnými zálohami a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uložením do uzamykatelné skříně, apod.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Registrací na webové stránce teetime.cz nebo v aplikaci TeeTime potvrzuje zákazník, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.


8.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021.

 

Registrace na turnaj

Registrace uzavřena

Prohlédněte si hřiště

Vinoř - Prague City Golf

Golfové hřiště ve Vinoři, jehož plánování se začalo na přelomu tisíciletí a jehož výstavba odstartovala v roce 2015, je dílem uznávaného architekta Jonathana Gaunta. Areál leží v nadmořské výšce 268 metrů a je součástí Prague City Golf. Má 18 jamek linksového typu.

Hodnotilo 9 hráčů

Společnost

TeeTime SE

IČO: 24236381
se sídlem
Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 840

© 2024 - TeeTime SE - Golfový portál, všechna práva vyhrazena

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00, Praha 2. Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Abychom dosáhli ještě lepšího odpalu, rádi bychom pracovali s cookies.   Více informací